දහම් පාසල් දරුවන් වෙත මීසම් සේවක ගරු පියතුමන්ගේ පණිවුඩය.. සහ සිතුවිලි

https://www.facebook.com/judeshenal/videos/10158494677350513/

https://www.facebook.com/judeshenal/videos/10158448021075513/

ගරු පියතුමාගේ සිතුවිලි

C3

https://www.facebook.com/judeshenal/videos/10158471375020513/?multi_permalinks=913557745736597&notif_id=1589046754293728&notif_t=feedback_reaction_generic
Posted in News