දහම් පාසල් දරුවන් වෙත විශේෂ පණිවුඩය..

දහම් පාසල් දරුවන් වෙත මීසම් සේවක ගරු පියතුමන්ගේ පණිවුඩය.. සහ සිතුවිලි

https://www.facebook.com/judeshenal/videos/10158494677350513/ ගරු පියතුමාගේ සිතුවිලි C3

Holy Week Services (TV)

Listen to the services via the Parish PA system Maundy Thursday – 6.00pm followed by the holy hourGood Friday – Way of the cross – 7.30amGood Friday Service – 4.30pmEaster Vigil (Alleluia Saturday) 6.00pm