දහම් පාසල් දරුවන් වෙත මීසම් සේවක ගරු පියතුමන්ගේ පණිවුඩය.. සහ සිතුවිලි

0
280

https://www.facebook.com/judeshenal/videos/10158494677350513/